نشرنامه‌وب:]🌙💕

هاعی-!🥝🌿​​​​​​

اینجانشرنامه‌وب‌هست:)🤎📜

و‌ما‌اخباروب‌و‌اخبار‌کیپاپ‌رو‌اینجا‌میزاریم:]🐋🍓

تابستون مبارک=>🥝🌿

🌛🌸𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐰𝐞𝐛🌸🌜

•-تم‌تابستونی‌وب‌اعمال‌شد🦠🍃

♡🇰🇷𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐊-𝐩𝐨𝐩  🇰🇷♡

کنسرت‌جیهوپ‌در‌آمریکا{³¹جولای}🧼💕

کامبک‌جیهوپ‌در‌ماه‌جولای{¹⁵}🧼💕

شعاروب=ما‌تو‌مرحله‌پیروز‌شدنیم:]🐇🎟️🌏!

 

 

ارسال نظر آزاد است اما می‌توانید برای استفاده از امکانات و کسب تجربه وارد شوید
پاسخ به
لطفا دوباره تلاش کنید
نظر ثبت شد